Samtykke til å gjøre oss bedre

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Beiarpuls Beiarn næringsforum

Beiarn næringsforum

– De gode ideene kommer gjerne når vi sitter og prater i lag med en kopp kaffe mellom hendene. Derfor er møteplasser viktig for trivsel, aktivitet og utvikling.

NILS = næringsprat ispedd litt sladder.

Beiarn Næringsforum skal samle næringsdrivende på tvers av bransjer til felles innsats for å styrke næringslivets omstillings- og konkurranseevne.

Næringslunsjer og temakvelder er en viktig og trivelig del av arbeidet. Kurs i bruk av sosiale medier, Utdanningsmesse for ungdom, kursing i vertskapsrollen, fotokurs og arbeid for flere arbeidsplasser er bare noe av det næringsforumet jobber med.

– Vi er et uhøytidelig forum med rom for kreativitet og skaperglede.

 • Beiarn Næringsforum skal være et koordinerende organ for næringslivet i Beiarn og er en frittstående og selvstendig organisasjon.
 • Forumet skal arbeide for en god og varig vekst og utvikling av næringslivet i Beiarn Kommune.
 • Dette gjennom samarbeid, forståelse og prosjektarbeid medlemmene i mellom, og ved tiltak overfor myndigheter og øvrige instanser.

STYRET 2021

Styreleder: Nina Brülhart – ny (1 år)
Nestleder: Morten Stolpen (gjenvalg for 2 år)
Styremedlem: Merete Leiråmo (gjenvalg for 2 år)
Styremedlem: Cecilie Stormo ny (for 2 år)
Styremedlem: Berit Bakken Strand (ikke på valg)

1.Varamedlem: Bjørn Vilhelmsen (1 år)
2.Varamedlem: Jørgen Storhaug (1 år)

Valgkomite:
Frigg Ottar Os (1 år)
Silje Vold Pedersen (2 år)
Kenneth Berntsen (ny for 3 år)

Nina Brülhart jobber i Digipro Helse, og er ny styreleder for Beiarn Næringsforum.

Arbeidsplan 2021

Grunnet pandemien videreføres arbeidsplanen fra forrige år med noen justeringer.

 • 11. juni: Næringslivslunsj med tema Beiarpuls vol 2
  ByMalin – verktøyene Sway og Canva
  Steinåmo Service – presentasjon
 • 31. august: Omvisning og smaksprøve på Lokalmatbygget
 • Utleie/hyttepool – samarbeid med Beiarpuls
 • 25. september: Go`-matdag
 • Arbeidsmesse for ungdom
 • Annet:
 • Offisiell åpning av lokalmatbygget
 • 1-2 Næringslivslunsj høst
 • Pecca Kucha med Beiarpuls
 • Stressfri julehandel
 • SoMe/fotokurs

Hva annet skal vi jobbe med?

– Være lokalt høringsorgan i saker som naturlig hører inn under interessefeltet. Herunder være en interesseorganisasjon som i samarbeid med kommunale myndigheter skal medvirke til at næringslivet får best mulig rammebetingelser og utviklingsmuligheter.
– Utøve næringspolitisk engasjement og ta opp aktuelle saker av allmenn betydning.
– Bidra til kompetanseheving.
– Være bindeledd/kontaktpersoner for næringslivet og etablerere.
– Bidra til aktiv markedsføring av næringslivet i kommunen.
– Holde seg à jour med lover, regler og betingelser for næringslivet lokalt.

 

§3 ÅRSMØTE

-Årsmøtet er Beiarn Næringsforum sitt høyeste organ. Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år inne utgangen av mars måned. Medlemmene skal innkalles skriftlig med minst 14 dagers varsel.

-Med innkallingen skal følge: saksliste, årsmelding, revidert regnskap, budsjettforslag for kommende driftsår og innstilling fra valgkomiteen.

-Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret fatter vedtak om det, eller minst 1/3 av registrerte medlemmer med stemmerett krever det.

-Alle medlemmer som har betalt serviceavgift, har også stemmerett. Hvert medlem har en stemme.

Årsmøtet behandler følgende saker:
1. Godkjenning av innkalling
2. Styrets årsberetning og revidert regnskap
3. Valg; styre og styreleder, revisor, valgkomite
4. Budsjett og arbeidsplan for kommende driftsår
5. Fastsetting av serviceavgift
6. Andre saker framlagt av styret

-Saker som medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.

-Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger.

§4 VALG
Årsmøtet velger styret i organisasjonen.
Styret består av seks (5) medlemmer med to (2) varamedlemmer. Varamedlemmene blir innkalt på alle møter.
Blant de valgte i styret velger årsmøtet leder. Leder velges for 1 år.

Styret velges for to år, og halvparten av styrets medlemmer fratrer etter ett år etter loddtrekning (ved første ordinære valg).
Det bør tilstrebes en spredning i ulike bransjer som er representert i styret.
I tillegg til styre velges revisor og valgkomite.

§5 STYRET
Styret konstituerer seg selv på første møte etter årsmøtet, og følgende funksjoner skal ivaretas; nestleder. Kasserer + sekretariatsfunksjon tillegges Frivilligsentralen. For øvrig er det opp til styret å oppnevne særfunksjoner.
Kommunen har observatørstatus i styret med tale- og forslagsrett.
Til å forplikte næringsforumet må minst to av følgende tre personer undertegne med signatur; leder, nestleder eller et styremedlem.

§6 MØTEVIRKSOMHET
Det skal avholdes minimum 4 styremøter pr. år.
Styret avgjør når medlemsmøter skal avholdes, dog skal det minimum avholdes 2 møter pr. år.
Styret foreslår plan for medlemsmøter overfor årsmøtet. Referat fra medlemsmøtene blir sendt ut til alle medlemmer.

§7 MEDLEMSAVGIFT OG ØKONOMI
Medlemsavgiften fastsettes hvert år av årsmøtet.
I tillegg kan det kreves inn ekstra avgift i forbindelse med deltakelse i konkrete prosjekter.
Det søkes kommunale tilskudd til driften av organisasjonen.
Kasserer disponerer forumets konti.

§8 VEDTEKTSENDRINGER
Endringer i disse vedtektene kan bare gjøres av årsmøtet.
Forslag til vedtektsendring skal være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet. Vedtekstendringer krever 2/3 flertall av avgitte stemmer og det forutsettes at minst 30% av de stemmeberettiga er tilstede.

§9 OPPLØSNING
Oppløsning av organisasjonen kan bare besluttes av ordinært årsmøte og da med minst 2/3 flertall av frammøtte medlemmer.
Forslag om oppløsning samt disponering av eventuelle eiendeler må være styret i hende minst 5 uker før årsmøtet.